Differences between revisions 1 and 36 (spanning 35 versions)
Revision 1 as of 2010-04-07 15:51:05
Size: 10677
Editor: Tovim
Comment:
Revision 36 as of 2011-03-17 20:43:50
Size: 10434
Editor: Tovim
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
#language cs
## page was renamed from CzechUnderstandingHg
## page was renamed from CzechUnderstandingMercurial
## page was renamed from Základy Mercurialu


== Základní pojmy Mercurialu ==
Line 3: Line 11:
See the [[Tutorial]] for step-by-step instructions.

''(Translations:
[[BrazilianPortugueseUnderstandingMercurial|Brazilian Portuguese]],
[[ChineseUnderstandingMercurial|Chinese]],
[[CzechUnderstandingMercurial|Czech]],
[[FrenchUnderstandingMercurial|French]],
[[GermanUnderstandingMercurial|German]],
[[ItalianUnderstandingMercurial|Italian]],
[[JapaneseUnderstandingMercurial|Japanese]],
[[KoreanUnderstandingMercurial|Korean]],
[[RussianUnderstandingMercurial|Russian]],
[[SpanishUnderstandingMercurial|Spanish]],
[[ThaiUnderstandingMercurial|Thai]]
)''


<<Obsah>>

== Co je repozitář ==

Termín [[Repository|repozitář]] má dva významy. V užším smyslu to je složka *.hg* v adresáři projektu. V šírším smyslu to je úložný prostor pro zaznamenávání změn. Soubory a složky měněných souborů jsou přítomny či nepřítomny v adresáři projektu. Skladba i stav souborů se mění podle aktuální revize. Aktuální skladba souborů kořenového adresáře se nazývá [[WorkingDirectory|pracovní adresář]]:

<<TableOfContents>>


== Co je v repozitáři ==

[[Repository|Repozitář]] Mercurialu obsahuje [[WorkingDirectory|pracovní adresář]] a úložný prostor:
Line 32: Line 25:
  label="working directory";   label="pracovní adresář";
Line 40: Line 33:
  label = "store";   label = "složka store";
Line 51: Line 44:
The store contains the '''complete''' history of the project. Unlike traditional [[SCM|SCMs]], where there's only one central copy of this history,
every working directory is paired with a private copy of the history. This allows development to go on in parallel.

The working directory contains a copy of the project's files at a given point in time (eg rev 2), ready for editing. Because [[Tag|tags]] and [[.hgignore|ignored files]] are revision-controlled, they are also included.

== Committing Changes ==

When you [[Commit|commit]], the state of the working directory relative to its [[Parent|parents]] is recorded as a new [[ChangeSet|changeset]] (also called a new "[[Revision|revision]]"):
Složka store obsahuje '''úplnou''' historii projektu. Na rozdíl od tradičních [[SCM|SCM]], kde existuje pouze jedna centrální kopie této historie, je každý pracovní adresář spojen se svou vlastní kopii historie. To umožňuje paralelní vývoj projektů.

Pracovní adresář obsahuje kopii projektových souborů ze zadaného času (např. rev. 2) včetně [[Tag|tagů]] a [[.hgignore|ignorovaných souborů]], které jsou rovněž verzovány.

== Potvrzení změn ==

Provedením příkazu [[Commit|commit]] se změny v pracovním adresáři zapíší do nového [[ChangeSet|changesetu]] (neboli nové [[Revision|revize]]). Změny se vztahují k [[Parent|rodičovské]] revizi:
Line 66: Line 58:
  label="working directory";   label="pracovní adresář";
Line 82: Line 74:
 "rev 2" -> ".hgtags" [dir=back, style=dotted, lhead=cluster_0, label="parent before commit"]  "rev 2" -> ".hgtags" [dir=back, style=dotted, lhead=cluster_0, label="rodič rev. 3 a 4"]
Line 87: Line 79:
Note here that revision 4 is a '''[[Branch|branch]]''' of revision 2, which was the revision in the working directory. Now revision 4 is the working directory's '''parent'''.

== Revisions, Changesets, Heads, and Tip ==

Mercurial groups related changes to multiple files into single atomic [[ChangeSet|changesets]], which are revisions of the whole project.
These each get a sequential [[RevisionNumber|revision number]]. Because Mercurial allows distributed parallel development, these revision numbers may disagree between users. So Mercurial also assigns each revision a global [[ChangeSetID|changeset ID]]. Changeset IDs are 40-digit hexadecimal numbers, but they can be abbreviated to any unambiguous prefix, like "e38487".
Revize 4 byla vytvořena v situaci, kdy pro [[WorkingDirectory|pracovní adresář]] byla aktuální revize 2 v době, kdy už existovala revize 3. Revize 4 tvoří novou '''[[Branch|větev]]''' v historii changesetů.

== Revize, changesety, čela a tip ==

Mercurial sdružuje změny jednoho či více souborů do jednotlivých atomických (nedělitelných)
[[ChangeSet|changesetů]], které jsou revizemi celého projektu.
Každému changesetu je přiřazeno pořadové [[RevisionNumber|číslo revize]]. Protože Mercurial umožňuje necentralizovaný paralelní vývoj projektů, bývají tato čísla u různých uživatelů různá.
Proto Mercurial uděluje každé revizi také globální [[ChangeSetID|ID changesetu]]. Jsou to čtyřicetimístná hexadecimální čísla, jež mohou být zkrácena na libovolně krátký počet znaků, pokud mají jednoznačný význam, jako např. "e38487".
Line 105: Line 99:
   workingdir [label="{{<p1> p1 | <p2> p2} | working directory}"];    workingdir [label="{{<p1> p1 | <p2> p2} | pracovní adresář}"];
Line 114: Line 108:
   label="example repository"
}
}}}

Branches and [[Merge|merges]] in the revision history can occur at any point. Each unmerged branch creates a new [[Head|head]] of the revision history.
Here, revisions 5 and 6 are heads. Mercurial considers revision 6 to be the [[Tip|tip]] of the repository, the head with the highest revision number.
Revision 4 is a [[MergeChangeset|merge changeset]], as it has ''two'' parent changesets (revisions 2 and 3).

== Cloning, Making Changes, Merging, Pulling and Updating ==

Let's start with a user Alice, who has a repository that looks like:

{{{#!dot
digraph {
   label="Alice's repo"
   label="příklad záznamu v repozitáři"
}
}}}

Větvení a [[Merge|slučování]] se může vyskytnout kdekoliv v historii revizí. Každá nesloučená větev vytváří nové [[Head|čelo]] (head) historie revizí. V naší ukázce jsou čely revize 5 a 6. Revize 6 je považována za [[Tip|tip]] repozitáře, čelo s nejvyšším číslem revize. Revize 4 je [[MergeChangeset|sloučený changeset]], protože má dva rodičovské changesety (revize 2 a 3).

== Klonování, slučování, akce Pull a Update ==

Začněme s Alenkou, jejíž repozitář vypadá následovně:

{{{#!dot
digraph {
   label="Alenčin repozitář"
Line 135: Line 127:
Bob [[Clone|clones]] this repo, and ends up with a complete, independent, local copy of Alice's store
and a clean checkout of the tipmost revision d in his working directory:

{{{#!dot
digraph {
   label="Bob's repo"
Pracovní adresář je opět uváděn jako poslední (potenciální) changeset.

Bertík si vytvoří [[Clone|klon]] tohoto repozitáře a tím získá úplnou, nezávislou lokální kopii Alenčiny složky 'store' ve svém vlastním adresáři:

{{{#!dot
digraph {
   label="Bertíkův repozitář"
Line 147: Line 140:
Bob can now work independently of Alice. He then [[Commit|commits]] two changes e and f:

{{{#!dot
digraph {
   label="Bob's repo"
Bertík nyní může pracovat nezávisle na Alence. Vytvoří dvě změny '''e''','''f''', které potvrdí příkazem [[Commit|commit]]:

{{{#!dot
digraph {
   label="Bertíkův repozitář"
Line 160: Line 153:
Alice then makes her own change g in parallel, which causes her repository store to diverge from Bob's, thus
creating a [[Branch|branch]]:

{{{#!dot
digraph {
   label="Alice's repo"
Alenka si vytvoří svou vlastní paralelní změnu '''g''':

{{{#!dot
digraph {
   label="Alenčin repozitář"
Line 173: Line 165:
Bob then [[Pull|pulls]] Alice's repo to synchronize. This copies all of Alice's changes into Bob's repository store
(here, it's just a single change g). Note that Bob's working directory is '''not''' changed
by the pull:

{{{#!dot
digraph {
   label="Bob's repo"
Nyní se Bertík synchronizuje s Alenkou pomocí příkazu [[Pull|pull]]. Tímto příkazem přitáhne všechny změny Alenčina repozitáře (zde pouze změnu g) do 'store' svého repozitáře. Protože Bertíkova změna '''e''' a Alenčina změna '''g''' mají stejného rodiče, vytvoří se za revizí '''d''' nová [[Branch|větev]] '''g''', která jako nejnovější nese také označení '''tip'''. Všimneme si, že se Bertíkův pracovní adresář přikazem '''pul''' nezměnil:

{{{#!dot
digraph {
   label="Bertíkův repozitář"
Line 190: Line 180:
Because Alice's '''g''' is the newest head in Bob's repository, it's now the '''tip'''.

Bob then does a [[Merge|merge]], which combines the last change he was working on (f) with the
tip in his repository. Now, his working directory has two parent revisions (f and g):

{{{#!dot
digraph {
   label="Bob's repo"

Bertík dále provede příkaz [[Merge|merge]] (sloučení), který spojí jeho poslední revizi (f) s posledním changesetem (tipem) jeho repozitáře (g). Jeho pracovní adresář má nyní dvě rodičovské revize (f, g):

{{{#!dot
digraph {
   label="Bertíkův repozitář"
Line 210: Line 198:
After examining the result of the merge in his working directory and making sure the merge is
perfect, Bob commits the result and ends up with a new [[MergeChangeset|merge changeset]] h in his
store:

{{{#!dot
digraph {
   label="Bob's repo"
Po kontrole, že sloučení je v pořádku, vytvoří Bertík příkazem commit [[MergeChangeset|sloučený changeset]] '''h''' ve svém 'store':

{{{#!dot
digraph {
   label="Bertíkův repozitář"
Line 231: Line 217:
Now if Alice '''pulls''' from Bob, she will get Bob's changes e, f, and h into her store:

{{{#!dot
digraph {
   label="Alice's repo"
Když si nyní Alenka přetáhne (příkazem pull) změny od Bertíka, přejdou do jejího 'store' revize '''e''','''f''' a '''h''':

{{{#!dot
digraph {
   label="Alenčin repozitář"
Line 250: Line 236:
Note that Alice's working directory was not changed by the pull. She has to do an [[Update|update]] to synchronize
her working directory to the merge changset h. This changes the parent changeset of her working directory to
changeset h and updates the files in her working directory to revision h.

{{{#!dot
digraph {
   label="Alice's repo"
Všimneme si, že provedením příkazu pull se Alenčin pracovní adresář nezměnil. Ta musí ještě provést příkaz [[Update|update]] aby synchronizovala svůj pracovní adresář se sloučeným changesetem '''h''' (tip). Ten se stane rodičovským changesetem jejího pracovního adresáře.

{{{#!dot
digraph {
   label="Alenčin repozitář"
Line 271: Line 255:
Now Alice and Bob are fully synchronized again.


== A Decentralized System ==

Mercurial is a completely decentralized system, and thus has no internal notion of a central repository. Thus users are free to define their own topologies for sharing changes (see CommunicatingChanges):

{{{#!dot
digraph {
   Alice -> Central
   Central -> Alice
   Bob -> Central
   Alice -> Bob
   Alice -> Carl
   Carl -> Central
   Bob -> Carl
   Carl -> Bob
   "Carl's Laptop" -> Carl
   Carl -> "Carl's Laptop"
   "Carl's Laptop" -> Central
   Central [style=fill;color=blue;label="Main Public Repo"]
   label="A Mercurial Network"
}
}}}

Unlike a centralized version control system in which experimentation
can be disastrous, with a DVCS like Mercurial, you just clone and
experiment. If you like the results, push them back, otherwise
wipe the cloned repository and try something else.


== What Mercurial can't do ==

Many SVN/CVS users expect to host related projects together in one repository. This is really not what Mercurial was made for, so you should try a different way of working. In particular, this means that you cannot check out only one directory of a repository.

If you absolutely need to host multiple projects in a kind of meta-repository though, you could try the [[subrepos|Subrepositories]] feature that was introduced with Mercurial 1.3 or the older ForestExtension.


For a hands-on introduction to using Mercurial, see the [[Tutorial]].
Nyní jsou Alenčin a Bertíkův repozitář opět stejné.


== Necentralizovaný systém ==

Mercurial je zcela necentralizovaný (distributed) systém. Uživatelé si mohou volně definovat své topologie pro sdílení změn (viz CommunicatingChanges):

{{{#!dot
digraph {
   Alenka -> Centrum
   Centrum -> Alenka
   Bertík -> Centrum
   Alenka -> Bertík
   Alenka -> Karel
   Karel -> Centrum
   Bertík -> Karel
   Karel -> Bertík
   "Karlův laptop" -> Karel
   Karel -> "Karlův laptop"
   "Karlův laptop" -> Centrum
   Centrum [style=fill;color=blue;label="Main Public Repo"]
   label="Síť Mercurialu"
}
}}}

Na rozdíl od centralizovaných systémů správy verzí, u nichž experimentování může končit pohromou, u systémů DVCS, jako je Mercurial si prostě vytvoříme klon a experimentujeme. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, předáme jej dál, pokud ne, můžeme klonovaný repozitář smazat a zkusit něco jiného.


== Co Mercurial neumí ==

Mnozí uživatelé SVN/CVS mohou mylně očekávat, že lze v jednom repozitáři sledovat více projektů. Pro toto použití není Mercurial stavěn.

Pokud je nezbytně nutné hostovat více projektů v jednom místě, je možné zkusit nástroj [[subrepos|Subrepositář]], který byl zaveden v Mercurialu 1.3 nebo starší ForestExtension.


##Podrobnější text o používání Mercurialu viz [[CzechTutorial|Tutoriál pro Mercurial]].
Line 311: Line 292:
CategoryCzech CategoryCzech

Základní pojmy Mercurialu

Decentralizovaný model Mercurialu může být pro nového uživatele matoucí. Tato stránka se pokouší osvětlit některé z jeho základních pojmů.

Co je v repozitáři

Repozitář Mercurialu obsahuje pracovní adresář a úložný prostor:

Složka store obsahuje úplnou historii projektu. Na rozdíl od tradičních SCM, kde existuje pouze jedna centrální kopie této historie, je každý pracovní adresář spojen se svou vlastní kopii historie. To umožňuje paralelní vývoj projektů.

Pracovní adresář obsahuje kopii projektových souborů ze zadaného času (např. rev. 2) včetně tagů a ignorovaných souborů, které jsou rovněž verzovány.

Potvrzení změn

Provedením příkazu commit se změny v pracovním adresáři zapíší do nového changesetu (neboli nové revize). Změny se vztahují k rodičovské revizi:

Revize 4 byla vytvořena v situaci, kdy pro pracovní adresář byla aktuální revize 2 v době, kdy už existovala revize 3. Revize 4 tvoří novou větev v historii changesetů.

Revize, changesety, čela a tip

Mercurial sdružuje změny jednoho či více souborů do jednotlivých atomických (nedělitelných) changesetů, které jsou revizemi celého projektu. Každému changesetu je přiřazeno pořadové číslo revize. Protože Mercurial umožňuje necentralizovaný paralelní vývoj projektů, bývají tato čísla u různých uživatelů různá. Proto Mercurial uděluje každé revizi také globální ID changesetu. Jsou to čtyřicetimístná hexadecimální čísla, jež mohou být zkrácena na libovolně krátký počet znaků, pokud mají jednoznačný význam, jako např. "e38487".

Větvení a slučování se může vyskytnout kdekoliv v historii revizí. Každá nesloučená větev vytváří nové čelo (head) historie revizí. V naší ukázce jsou čely revize 5 a 6. Revize 6 je považována za tip repozitáře, čelo s nejvyšším číslem revize. Revize 4 je sloučený changeset, protože má dva rodičovské changesety (revize 2 a 3).

Klonování, slučování, akce Pull a Update

Začněme s Alenkou, jejíž repozitář vypadá následovně:

Pracovní adresář je opět uváděn jako poslední (potenciální) changeset.

Bertík si vytvoří klon tohoto repozitáře a tím získá úplnou, nezávislou lokální kopii Alenčiny složky 'store' ve svém vlastním adresáři:

Bertík nyní může pracovat nezávisle na Alence. Vytvoří dvě změny e,f, které potvrdí příkazem commit:

Alenka si vytvoří svou vlastní paralelní změnu g:

Nyní se Bertík synchronizuje s Alenkou pomocí příkazu pull. Tímto příkazem přitáhne všechny změny Alenčina repozitáře (zde pouze změnu g) do 'store' svého repozitáře. Protože Bertíkova změna e a Alenčina změna g mají stejného rodiče, vytvoří se za revizí d nová větev g, která jako nejnovější nese také označení tip. Všimneme si, že se Bertíkův pracovní adresář přikazem pul nezměnil:

Bertík dále provede příkaz merge (sloučení), který spojí jeho poslední revizi (f) s posledním changesetem (tipem) jeho repozitáře (g). Jeho pracovní adresář má nyní dvě rodičovské revize (f, g):

Po kontrole, že sloučení je v pořádku, vytvoří Bertík příkazem commit sloučený changeset h ve svém 'store':

Když si nyní Alenka přetáhne (příkazem pull) změny od Bertíka, přejdou do jejího 'store' revize e,f a h:

Všimneme si, že provedením příkazu pull se Alenčin pracovní adresář nezměnil. Ta musí ještě provést příkaz update aby synchronizovala svůj pracovní adresář se sloučeným changesetem h (tip). Ten se stane rodičovským changesetem jejího pracovního adresáře.

Nyní jsou Alenčin a Bertíkův repozitář opět stejné.

Necentralizovaný systém

Mercurial je zcela necentralizovaný (distributed) systém. Uživatelé si mohou volně definovat své topologie pro sdílení změn (viz CommunicatingChanges):

Na rozdíl od centralizovaných systémů správy verzí, u nichž experimentování může končit pohromou, u systémů DVCS, jako je Mercurial si prostě vytvoříme klon a experimentujeme. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, předáme jej dál, pokud ne, můžeme klonovaný repozitář smazat a zkusit něco jiného.

Co Mercurial neumí

Mnozí uživatelé SVN/CVS mohou mylně očekávat, že lze v jednom repozitáři sledovat více projektů. Pro toto použití není Mercurial stavěn.

Pokud je nezbytně nutné hostovat více projektů v jednom místě, je možné zkusit nástroj Subrepositář, který byl zaveden v Mercurialu 1.3 nebo starší ForestExtension.


CzechUnderstandingMercurial (last edited 2018-08-03 18:27:01 by Tovim)