Základní pojmy Mercurialu

Decentralizovaný model Mercurialu může být pro nového uživatele matoucí. Tato stránka se pokouší osvětlit některé z jeho základních pojmů.

1. Repozitórium, repozitář, pracovní adresář

Repozitórium je vnímavá (sentient) projektová složka, která obsahuje složku .hg, zvanou repozitář a další složky a soubory, které tvoří obsah pomyslného pracovního adresáře, jehož skladba se mění v závislosti na momentálně nastavené aktuální revizi. Pracovní adresář lze anekdoticky definovat jako "sadu změn, kterou hodláme komitovat".

Aktuální revizí je většinou revize poslední (tip) ale může jí být kterákoliv jiná revize, označená jako aktuální.

Soubory v repozitóriu mohou mít různý statut podle toho, jak jsou zapojeny do systému Mercurial:

? - neznámý soubor, o němž Mercurial ví jen to, že existuje v repozitóriu

I - původně neznámý soubor, zařazený do seznamu ignorovaných souborů

A - původně neznámý soubor, zařazený jako kandidát pro komit

M - změněný sledovaný soubor, je kandidátem pro komit

! - původně sledovaný soubor, ručně smazaný, přejmenovaný či přemístěný

R - soubor, odebraný ze sledování příkazem ´´hg remove´´

Můžeme ještě rozlišovat mezi souborem sledovaným, o němž se pouze ví, že existuje a souborem verzovaným, který byl alespoň jednou zapsán komitem do repozitáře.

Repozitář obsahuje historii projektu, repozitórium (potažmo pracovní adresář) obsahuje časový snímek projektu v určitém bodě historie. Často se slovem "repozitář" označuje nepřesně jak repozitórium, tak i repozitář.

Zcela běžně se pro jedno a totéž (komitovaná změna) používají slova revize a changeset.

2. Co je v repozitáři

Změny projektu se ukládají ve složce .hg/store :

Složka .hg/store obsahuje kompletní historii projektu. Na rozdíl od tradičních SCM, kde existuje pouze jedna centrální kopie historie, zde má každé repozitórium svou vlastní kopii historie. To umožňuje paralelní vývoj projektů.

Pracovní adresář obsahuje kopii verzovaných souborů v učitém časovém bodě (např. rev. 2), kterou lze editovat.

3. Registrace změn

Provedením příkazu commit se stav pracovního adresáře zapíše jako nový changeset neboli revize do repozitáře.

Revize 4 byla vytvořena v situaci, kdy již existovala revize 3 a aktuální revizí pracovního adresáře v té chvíli byla revize 2. Revize 4 zakládá novou větev v historii changesetů a je rodičem pracovního adresáře.

4. Revize, changesety, čela a tip

Mercurial sdružuje změny ve vícerých souborech do jednotlivých atomických (nedělitelných) changesetů. Každému changesetu je přiřazeno pořadové číslo revize. Protože Mercurial umožňuje decentralizovaný paralelní vývoj projektů, bývají tato čísla u různých uživatelů různá. Z tohoto důvodu uděluje Mercurial každé revizi také globální ID changesetu. Jsou to čtyřicetimístná hexadecimální čísla, jež mohou být zkrácena na libovolně krátký počet znaků, pokud mají jednoznačný význam, jako např. "e38487".

Větvení a slučování se může vyskytnout kdekoliv v historii projektu. Každá nesloučená větev vytváří nové čelo (head) historie. V naší ukázce jsou čely revize 5 a 6. Revize 6 je považována za tip repozitáře, čelo s nejvyšším číslem revize. Revize 4 je slučovací, protože má dva rodičovské changesety (revize 2 a 3).

5. Klonování, slučování, akce pull a update

Začněme s Alenkou, jejíž repozitář vypadá následovně:

Pracovní adresář (working directory) je opět uváděn jako poslední (potenciální) changeset.

Bertík si vytvoří klon Alenčina projektu ve svém vlastním počítači:

Bertík nyní může pracovat nezávisle na Alence. Vytvoří dvě změny e,f, které postupně potvrdí příkazem commit:

Alenka si vytvoří svou vlastní paralelní změnu g:

Nyní se Bertík synchronizuje s Alenkou pomocí příkazu pull. Tímto příkazem zkopíruje všechny změny Alenčina repozitáře (zde pouze změnu g) do svého repozitáře.

Protože nejnovějším čelem v Bertíkově repozitáři je Alenčin changeset g, je nositelem označení tip.

Bertík dále provede příkaz merge (sloučení), který spojí jeho poslední revizi (f) s posledním changesetem (tipem) repozitáře. Jeho pracovní adresář má nyní dvě rodičovské revize (f, g):

Po kontrole pracovního adresáře, že sloučení je v pořádku, vytvoří Bertík příkazem commit slučující changeset h ve svém repozitáři:

Když si nyní Alenka přetáhne (příkazem pull) změny od Bertíka, přejdou do jejího repozitáře revize e,f a h:

Všimneme si, že po provedení příkazu pull je Alenčin pracovní adresář stále potomkem revize g. Alenka musí ještě provést příkaz update aby její pracovní adresář ukazoval na slučující changeset h.

Nyní jsou Alenčin a Bertíkův repozitář plně synchronizovány.

6. Decentralizovaný systém

Mercurial je úplně decentralizovaný systém bez cenrálního repozitáře. Uživatelé si mohou volně definovat své konstelace pro sdílení změn (viz CommunicatingChanges), včetně vyčlenění jednoho repozitáře jako centrálního:

Na rozdíl od centralizovaných systémů správy verzí, u nichž experimentování může končit pohromou, u systémů DVCS, jako je Mercurial si prostě vytvoříme klon a experimentujeme. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, předáme jej dál, pokud ne, můžeme klonovaný repozitář smazat a zkusit něco jiného.